English     español     中文     tiếng việt     Tagalog na wika     한국어     русский язык

Ano ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)?皇冠注册官网地址


皇冠注册官网地址Para sa kaligtasang pampubliko, posibleng kailangan naming patayin ang koryente kapag ipinahayag na magkakaroon ng malakas na hangin at may kalagayan ng pagkatuyo, kasama ang mataas na panganib na magkasunog. Tinatawag itong “Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko (Public Safety Power Shutoff)” o “PSPS.”

皇冠注册官网地址

Habang mas malamang na maapektuhan ang mga kostumer sa mga lugar na may mataas na panganib sa sunog, sinuman sa mahigit na 5 milyong kostumer ng PG&E na gumagamit ng koryente ay posibleng dumanas ng pagpatay ng koryente. Ito ay dahil umaasa ang sistema ng enerhiya sa mga linya ng koryenteng magkakasamang gumagana upang magbigay ng elektrisidad sa mga lungsod, county at rehiyon.

皇冠官网手机地址

Puwedeng tumagal nang ilang araw ang pagkawala ng koryente皇冠登录网址2

Gusto naming magkakasamang magtrabaho para matulungan ang aming kostumer na maihanda at mapanatiling ligtas ang inyong tahanan, pamilya o negosyo sa oras ng matinding lagay ng panahon at posibleng pagkawala ng koryente. Alamin pa ang kung paano maghanda ng plano sa kaligtasan.

皇冠官网网站

Kailangan namin ang inyong impormasyon sa pagkontak皇冠登录网址2

Pakitiyak na mayrooon kami ng inyong wastong email address, numero ng landline at mobile para makontak namin kayo bago ang Pagpatay ng Koryente para sa Kaligtasang Pampubliko, kung kailan at saan posible.

皇冠注册官网地址

皇冠注册官网地址

皇冠注册官网地址

皇冠注册官网地址